12625.00

White Mountains, Inyo, California

Location: 

No print